Pracownik ds. rozliczeń środków projektów unijnych

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
  • Wydział:nie dotyczy
  • Miejsce pracyToruń
  • Stanowiskopracownik ds. rozliczeń środków projektów unijnych Teatru
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-10-07
  • Termin składania dokumentów2019-10-21
  • Sposób składania dokumentówe-mail (sekretariat@teatrmuzyczny.torun.pl) lub osobiście
  • Miejsce składania dokumentówbiuro: ul. Kopernika 4 w Toruniu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia
   b) minimum roczny staż pracy zawodowej
   c) doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
   e) nieposzlakowana opinia
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej i znajomość specyfiki pracy instytucji kultury
   b) znajomość Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   c) znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych
   d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
   e) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, systematyczność
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• znajomość i przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozliczania projektów unijnych w perspektywie finansowanej 2014-2020 oraz ogólnych przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych, a także instrukcji obiegu dokumentów
   • monitorowanie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, jej zgodności z wszystkimi działaniami w projekcie oraz ich aktualizacji
   • współpraca/kontakt z Koordynatorem/Instytucją Finansującą/Pośredniczącą we wszystkich fazach realizacji projektu
   • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wniosków o płatność w ramach projektów
   • przygotowywanie okresowych raportów, sprawozdań i innych zestawień wynikających z realizacji projektów
   • bieżąca analiza umowy o dofinansowanie projektu z punktu widzenia prawidłowości ich realizacji oraz konieczności ich aktualizacji
   • uczestniczenie w inspekcjach, kontrolach przeprowadzanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne instytucje w związku z realizacją projektu
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy• rzetelne, terminowe wykonywanie zadań
   • odpowiedzialność za prawidłową jakość i terminowość zadań realizowanych w ramach projektu
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian